Tractament de Residus Ramaders /Vall d'Alba                                                        Volver al inicio de proyectos
la Todolella | Albocàsser | Sant Mateu | Vall d'Alba | la Salzedella

             

Esquema del procés

Els purins entren a la planta a través d'una arqueta de descàrrega, amb reixes de desbastament per a realitzar un filtrat grosser del material entrat en planta. Des d'ací es bomben fins a la bassa d'homogeneïtzació on es mantenen en condicions d'oxidació i agitació fins a la seua inclusió en el procés. A partir de la citada bassa d'homogeneïtzació i per mitjà d'una centrifuga es procedeix a la separació de la fase sòlida de la líquida, obtenint-se un sòlid amb un 27 % d'humitat i un efluent amb un 0,6 % de MS.


Línia de líquids

El líquid, després de la centrifugació, es deposita en una bassa on es realitza una fermentació anaeròbia en fred, amb un temps de retenció de 100 dies i un rendiment mínim del 70 % en la reducció de la càrrega contaminant.

El procés continua amb un tractament aeròbic, on amb un temps de retenció de 14 dies s'aconseguirà un rendiment en la reducció de la càrrega contaminant del 90 %.

Els fangs sobrants del procés aeròbic es recirculen a la bassa d'homogeneïtzació per a ser separats per la centrífuga i unir-se a la fase sòlida del purí.

L'efluent de la bassa aeròbica, ja estabilitzat, passa a una bassa d'aclariment la qual serveix d'estocatge de la fase líquida fins a la seua eliminació per mitjà de concentració en panells d'evaporació, eliminant-se el concentrat per mitjà de la seua incorporació a la mescla de sòlids durant el compostatge.


Línia de sòlids

La fase sòlida dels purins, junt amb els sòlids d'aportació ( gallinassa, borumballes de muntanya, etc.) s'emmagatzemen en un local de matèries primeres.

Tots els sòlids s'estabilitzen per mitjà d'un procés de compostatge en dues fases, a saber:

La primera fase, amb un temps de retenció de 21 dies es realitza per mitjà d'una fermentació en una fossa de compostatge continu en un local d'ambient controlat. Es disposa d'un sistema de depuració de l'aire de ventilació tipus "scrubber", amb dues unitats d'absorció per contracorrent al medi àcid i alcalí, capaç d'eliminar els abocaments a l'atmosfera dels gasos de fermentació no desitjats.

La segona fase, fase de maduració, es realitza amb un producte ja estabilitzat per mitjà del compostatge en piles tipus batch amb un temps de retenció de 7 setmanes.

En aquesta planta de la Vall d'Alba es realitza la maduració de tot el producte estabilitzat en la resta de plantes projectades, amb un total de 40.000 tones/any.

La planta està dotada d'un laboratori amb un modern equipament d'acord amb la sensibilitat mediambiental que la societat demanda.


Línia de peletització i envasament

Aquesta línia està constituïda per un grup de 8 cel·les, ( Cel·les de Granulació, Cel·les de Dosificació, Torre de fabricació i Cel·les de càrrega a granel), amb una capacitat total de 342 m3, una superfície total de plataformes de 305 m2 i una altura de 24,20 metres.


Volum de purí a tractar en planta:

 • 20.148 m3/any
 • Altres matèries primeres a tractar:

 • Fem conill: 600 T/any
 • Gallinassa: 2.200 T/any
 • Borumballa muntanya: 1.000 T/any
 • Superfícies de la planta:

 • Parcel·la: 40.000 m2
 • Basses línia de líquids:

 • Pou recepció purí: 20 m3
 • Bassa homogeneïtzació: 552 m3
 • Bassa anaeròbia: 3.853 m3
 • Bassa desgasificació: 18 m3
 • Bassa aireig: 539 m3
 • Bassa estoc liquid aclarit: 1.325 m3
 • Sitges i construccions:

 • Sitja matèries primeres: 1.500 m2
 • Sitja fermentació: 2.100 m2                8 fosses de fermentació de 2,4 metres
 • Sitja maduració: 10.800 m2
 • Sitja producte acabat: 1.200 m2
 • Dotació energia elèctrica:

  Centre de Transformació: 250 KVA Grup Electrogen Emergència: 150 KW

  Producció total adob:

  40.000T/any

  Inversió:

  6.645.630 € (1.105.769.862 ptes.)

  subir
   
  © Diputació de Castelló, 2006 | publicarenweb@dipcas.es