Tractament de Residus Ramaders / la Todolella                                                    Volver al inicio de proyectos
la Todolella | Albocàsser | Sant Mateu | Vall d'Alba | la Salzedella

             

Línia de líquids

El procediment elegit és un procés biològic de baix consum energètic i la seua finalitat és recuperar la totalitat de la matèria orgànica i nutrients contingudes en el residu per a procedir al seu compostatge. La concentració dels líquids no utilitzats en fases posteriors s'aconsegueix per mitjà d'un procés natural amb mínima utilització d'energia.


Línia de sòlids

Els sòlids procedents de la línia de líquids units a la resta de residus ramaders i forestals en una mescla equilibrada, són sotmesos a una higienització i valoració per mitjà d'un procés de compostatge: Amb un temps de retenció de 21 dies es realitza una fermentació en una fossa de compostatge contínua, en un local d'ambient controlat. No obstant això s'ha dissenyat un sistema de depuració de l'aire de ventilació tipus "scrubber", amb dues unitats d'absorció per contracorrent al medi àcid i alcalí, capaç de cobrir qualsevol variació no desitjada.
La planta està dotada d'un laboratori amb un modern equipament d'acord amb la sensibilitat mediambiental que la societat demanda.


Fems a tractar:

97.000 m3

Volum de purí a tractar en planta:

38.804 m3

Altres matèries primeres a tractar:

Fem conill: 150T/any
Gallinassa : 1.038T/any
Borumballa muntanya: 911T/any

Producció compost:

Producció anual compost sense madurar: 4.330T/any

Inversió:

2.453.672€ (408.256.717 ptes.)

 
© Diputació de Castelló, 2006 | publicarenweb@dipcas.es