Tractament de Residus Ramaders / la Salzedella                                                   Volver al inicio de proyectos
la Todolella | Albocàsser | Sant Mateu | Vall d'Alba | la Salzedella

             

Línia de líquids

Els purins entren a la planta a través d'una arqueta de descàrrega bombant-se fins a la bassa d'emmagatzemament.
Des d'allí poden dirigir-se cap a la solera de premescla per a humitejar les restes de poda abans de la seua entrada en les eres de dipòsit compostatge previ o bé cap al d'emmagatzemament situat en la sitja de fermentació per a addicionar-lo al suport sòlid.
Està previst l'arreplegada, canalització i recirculació dels lixiviats fins a la bassa d'emmagatzemament.


Línia de sòlids

Els residus ramaders i forestals que s'utilitzen com a matèria suport se recepcionen en una sitja disposada a l'efecte des de la qual, en una mescla equilibrada, es traslladen per mitjà d'una pala carregadora mòbil fins a la sitja de fermentació i/o a les eres de precompostatge.
Les restes de poda es traslladen a les eres de precompostatge on addicionant-los purí fresc es converteixen en material estructurant apte per al seu pas a la sitja de fermentació.
Aquest procés dura 90 dies i s'efectua amb compostadora mòbil en piles tipus „batch".
En aquesta nau de fermentació es disposen vuit fosses en què es produeix el procés de compostatge en addicionar purí fresc sobre aquesta matèria seca i insuflar l'oxigen necessari.
El temps de retenció és de 21 dies i es realitza en un local d'ambient controlat produint-se una higienització i valoració dels residus entrants.
Es disposa d'un sistema de depuració de l'aire de ventilació tipus "scrubber", amb dues unitats d'absorció per contracorrent al medi àcid i alcalí, capaç d'eliminar els abocaments a l'atmosfera dels gasos de fermentació no desitjats.
El producte estabilitzat s'emmagatzema en sitges per al seu trasllat a la planta de Vall d'Alba per a la seua maduració final.
La planta està dotada d'un laboratori amb un modern equipament d'acord amb la sensibilitat mediambiental que la societat demanda.

 
Volum de purí a tractar en planta:

42.000 m3

Altres matèries primeres a tractar:

Fem conill: 500 T/any
Gallinassa: 4200 T/any
Borumballa muntanya: 5.334 T/any

Superfícies de planta:

 • Parcel·la: 20.000 m2
 • Coberta: 3.348 m2
 • Asfaltada: 8.470m2
 • Fosses de fermentació:

 • Número: 8
 • Longitud: 58 m
 • Amplària: 2.4 m
 • Altura: 2 m
 • Capacitat Unitària: 278 m3
 • Capacitat Total: 2.227 m3
 • Sitjes i construccions:

 • Sitja fermentació: 1.830 m2
 • Sitja matèries primeres: 1.034 m2
 • Sitja producte acabat: 147 m2.
 • Pou recepció purí: 14m3
 • Bassa emmagatzemament purí: 670 m3
 • Dotació energia elèctrica:

 • Centre de Transformació: 250 KWs
 • Grup Electrogen: 150 KWs
 • Producció compost:

  Producció anual compost sense madurar: 9.600T

  Inversió:

  1.660.148 € (276.225.416 ptes.)

   
  © Diputació de Castelló, 2006 | publicarenweb@dipcas.es