Plantes de Tractament de Residus Ramaders                                                      Tornar al inici de projectes
La Todolella | Albocàsser | Sant Mateu | Vall d'Alba | Salzadella

             

Introducció

Amb la implantació d'aquest Servei, la Diputació de Castelló, comptant amb la col·laboració de la Generalitat i dels Ajuntaments, ha estat pionera a oferir un tractament global d'aquests residus, la mala gestió dels quals tant pot afectar al nostre medi ambient i a la qualitat de vida dels nostres ciutadans, possibilitant la seua correcta utilització com a adob natural i tractant els excedents fins a aconseguir un adob organicomineral que en comercialitzar-se cobrisca els costos derivats del seu tractament.
Aquest objectiu de servei, quasi utòpic, la depuració a cost zero, té aparences de convertir-se en realitat quan durant el concurs públic per a la seua adjudicació unes empreses de tanta solvència com Tetma-Urbaser van acceptar l'envit de l'Administració i van efectuar una proposta en què, contribuint amb fons propis al seu finançament, van plantejar cobrir els seus costos amb les vendes del producte final resultant.
D'aquesta manera durant els sis primers anys d'explotació el cost serà nul per als usuaris i en els anys següents la seua repercussió és perfectament assumible per ells. D'altra banda en aquest moment s'estan estudiant noves possibilitats perquè la seua gratuïtat siga ampliable a tot el període de concessió.Criteris Bàsics

Els conceptes bàsics que inspiren aquest sistema de tractament i gestió dels residus són els següents:

 • Utilitzar el potencial propi dels sòls agrícoles de la zona per a acceptar el purí com a adob natural.
 • Adoptar un sistema de gestió que permeta cobrir els requisits mediambientals per tal d'evitar contaminacions a les aigües superficials i subterrànies.
 • Tractar en planta tot el purí excedent que no puga gestionar-se correctament.
 • Congruentment amb els postulats anteriors i basant-se en els estudis realitzats pels Serveis Tècnics de la Diputació i la Universitat Politècnica de València, es va procedir a avaluar els volums que haurien d'incloure's en cadascun dels processos descrits arribant-se als següents valors:

 • Producció estimada de purí 1.466.000 m3/ any
 • purí per a ús tradicional 1.005.000 m3/ any
 • purí excedentari a gestionar 305.000 m3/ any
 • purí a tractar en plantes 155.000 m3/ any

 • Tipus de Tractament en les Plantes

  Compostatge amb obtenció d'adob organomineral
  Utilització com a adob natural per mitjà d'abocament controlat en zones de cultiu

  En cada una de les plantes es desenrotlla una evaporació i compostatge dels purins bruts, traslladant-se el compost sense madurar fins a la planta de la Vall d'Alba en què es realitza la maduració i transformació en adob organomineral amb l'addició dels nutrients necessaris. La quantitat d'adob organomineral que es produirà en aquesta planta és de 40.000 tones / any. En totes les plantes s'utilitza com a material suport per a la fabricació del compost tant fems eixuts produïts per la ramaderia de la zona com a borumballa de muntanya provinent de podes permetent, alhora la valoració d'aquests residus.

  Basses de Recepció i Emmagatzemament

  56 unitats distribuïdes en zones de producció.
  80.000 m3 de capacitat d'emmagatzemament.

  Capacitat i Tractament

  500.000 m3 de purí a l'any Desglossats en 155.000 m3 a tractar en plantes per a obtenció d'adob i 305.000 m3 a gestionar en els centres per al seu abocament controlat en zones de cultiu.

  Inversió Prevista

  19.178.296  € (3.191 milions de pessetes)

  Finançament de l'Administració

  11.545.443 €(1.921 milions de pessetes)

 • Diputació: Fons Propis 5.769.716 €(960.500.000 pessetes.)
 • Generalitat: Fons FEDER 5.769.716 €(960.500.000 pessetes.)
 • Sistema de Gestió Proposat

  Concessió administrativa a empresa privada UTE: TETMA-URBASER per un termini de 25 anys

  Empresa adjudicatària:

  UTE TETMA-URBASER

  Data d'adjudicació

  Ple de 27 d'abril de 1999

  Finançament del Servei

  Venda d'abonaments i tarifes als usuaris per m3 de purí gestionat

  Producció d'adob organomineral

  40.000 Tn/any

  Tarifa proposada a usuaris

  0 ptes./m3 purí brut durant els primers set anys.
  Tarifa any 2.006 166 ptes./m3. (Possible subvenció)
  Evolució prevista tarifa Increment 2 % anual

   
  © Diputació de Castelló, 2006 | publicarenweb@dipcas.es