Nova Piscina Provincial
Volver al inicio de proyectos
     
Cessió, Finançament i Adjudicació

L'Ajuntament de Castelló, en sessió plenària de data 24 de setembre de 1998, cedeix per un termini de 75 anys a l'Excma. Diputació Provincial de Castelló els drets de superfície d'una parcel·la de sòl dotacional esportiu, de 6.545 metres quadrats, situada al Pla Parcial GUMBAU.

La cessió, que obliga a l'Excma Diputació Provincial a la construcció d'una zona esportiva, és acceptada en ple de la corporació provincial de data 14 d'abril del 2000 i comença la redacció dels oportuns projectes tècnics a través de l'Oficina Tècnica d'Assistència a Municipis, recolzats amb col·laboracions externes a través del gabinet tècnic GAD Arquitectura S.L.

Amb data 21 de juliol del 2001 se subscriu el Conveni Singular de Col·laboració entre la Conselleria de Cultura i Educació i la Diputació Provincial de Castelló per a la construcció d'una piscina coberta. Aquest conveni contempla la construcció de les instal·lacions esportives (sense incloure l'aparcament subterrani per a 136 places) per un pressupost estimat de licitació de les obres de 700.000.000,- pessetes, finançant-se al cinquanta per cent entre ambdós institucions.

Després dels oportuns reajustaments de finançament produïts al juliol i octubre del 2001, el finançament de les obres per a traure-les a contractació va ser la següent:

FINANÇAMENT INICIAL ANUALITAT 2002
ANUALITAT 2003
TOTAL
CONSELL. DE CULTURA I EDUCACIÓ
631.062,71€
1.472.479,66€
2.103,542.37€
DIPUTACIÓ PROV. DE CASTELLÓ
1.363.607,82€
3.181.150,53€
4.544.758,35€
SUMA
1.994.670,53€
4.653.630,19€
6.648.300,72€

Finalment, les obres han estat adjudicades a l'empresa LUBASA S.A. en dura pugna amb altres nou empreses d'àmbit nacional i internacional que es van interessar per la seua contractació. L'import final de l'adjudicació va ser de 5.982.800,00 € (CINC MILIONS NOU-CENTS VUITANTA-DOS MIL VUIT-CENTS EUROS) i el termini d'execució de 10 mesos.

D'aquesta manera, el finançament definitiu de les obres després de l'adjudicació és la següent:

FINANÇAMENT SEGONS ADJUDICACIÓ ANUALITAT 2002
ANUALITAT 2003
TOTAL
CONSELL. DE CULTURA I EDUCACIÓ
567.892,78€
1.325.083,16€
1.892.975,94€
DIPUTACIÓ PROV. DE CASTELLÓ
1.227.109,48€
2.862.714,58€
4.089.824,06€
SUMA
1.795.002,26€
4.187.797,74€
5.982.800,00€
Projecte d' Obres. Organització de l' Edifici

L'edifici de la nova Piscina Provincial i espais esportius complementaris s'estructura en forma d´ "L" en l'interior d'una illa sensiblement quadrada, de manera que els distints espais s'articulen entorn del volum principal de la piscina que emergeix en altura sobre la resta. Les dependències annexes tant administratives com d'usos complementaris com cafeteria, guarderia, etc., es disposen protegint el cos principal de la piscina, oferint l'escala pública a l'entorn edificat, de manera que el volum acristallat de la piscina queda en un segon pla de façana , i és a través dels filtres dels patis interiors, com es penetra al seu interior. En el seu front sud, la façana de la piscina s'obri directament a la zona d'instal·lacions facilitant-se el seu manteniment

Les dependències d'instal·lacions situades a la planta soterrani, aprofiten el desnivell natural del terreny, de manera que en el seu front sud s'obri cap a les pistes de pàdel i la zona enjardinada, facilitant l'entrada de llum natural i la il·luminació, que també es potencia amb els patis interiors, a manera de claraboies.

Els patis confereixen en tot moment il·luminació natural tant a la piscina com als corredors i les dependències annexes. Els vestidors hi obtenen tant il·luminació com ventilació natural i la seua ubicació gradual en el sentit d'accés, d'exterior a interior, confereix la privacitat i l'assossec que el volum de la piscina necessita.

Els espais annexos al volum de la piscina i d'utilització pròpia d'aquest ús esportiu se cenyeixen a la zona de control, les aules d'aprenentatge, els espais administratius i d'instal·lacions quant als volums de menor altura alineat al vial i la zona de vestidors, zones de platja, got de piscina i jacuzzi en el volum principal.

La zona intermèdia d'un possible ús compartit entre les dependències de piscina i la d'esports complementaris, es resol en el mòdul orientat a la façana nord albergant els usos de cafeteria, guarderia, farmaciola, vestidors del personal, etc.

En l'extrem est i amb la possibilitat d'un accés independent tant des de l'exterior com des dels espais lliures de parcel·la i pistes exteriors, es desenvolupen en planta baixa i al voltant del control, les activitats de pistes interiors d'esquaix, sala de dansa, vestidors i saunes amb possible eixida cap als gots de piscina. Sota aquest volum en el semisoterrani, un espai destinat a gimnàs amb possibilitat de compartimentació dóna resposta a les necessitats gimnàstiques de manteniment i musculació en una zona que per quedar oberta en els seus fronts nords i sud no tindrà cap problema de ventilació i il·luminació.

Quant als espais exteriors s'han mantingut en la zona est a fi de propiciar tant a ells mateixos com a l'edifici les millors orientacions, vistes i assolellament, disposant-se d'unes pistes exteriors de pàdel i una zona enjardinada així com d'una piscina exterior que al nivell de la interior, en una cota més elevada als jardins i pistes exteriors, resol les necessitats d'una piscina d'utilització en els mesos estivals.

Programa de Necessitats
GARATGE SUBTERRANI   136 PLACES D'APARCAMENT
PISCINA    
  PISCINA CLIMATITZADA 1 PISCINA ADULTS (25x16,50m)
1 PISCINA APRENENTATGE(11x7m)
1 JACUZZI 5,5
PLATGES INTERIORES
  ANNEXOS SAUNA
BANY TURC
ZONA DE RELAX I DUTXES
  VESTIDORS I DUCHAS VESTIDORS INDIVIDUALS
VESTIDORS GENERALS I DE GRUP
  ADMINISTRACIÓ CONTROL
MONITORS
ADMINISTRACIÓ
  GUARDERIA MONITORS
GUARDERIA
  SERVEIS MÈDICS INFERMERIA
SERVEIS MÈDICS
1 SALA DE MUSCULACIÓ
  CAFETERIA SALA CAFETERIA
CUINA
  PÀDEL 2 PISTES DE PÀDEL
  GIMNÀS SALA GIMNÀS
  PISCINA EXTERIOR 1 PISCINA EXTERIOR
PLATGES EXTERIORS
ZONA ENJARDINADA
Quadres de Superfícies
PLANTA SOTERRANI
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
ACCÉS
TOTAL GARATGE
TOTAL MÀQUINES
561,07
3.239,82
2.921,40
TOTAL PLANTA SOTERRANI
6.722,29
PLANTA BAIXA
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
 
PISTES PÀDEL I GIMNÀS
VESTIDORS-DUTXES
VESTÍBUL-PASOS
PATIS EXTERIORS
CAFETERIA
ADMINISTRACIÓ
GUARDERIA
SERVEIS MÈDICS I MASSATGES
SAUNES-BANYS
PISCINES COBERTES
685,45
472,78
757,00
277,75
117,14
74,32
84,39
180,51
108,51
1.513,72
TOTAL PLANTA BAIXA
4.271,57
PLANTA PRIMERA
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA
 
ESCALA
GRADES
15,48
184,43
TOTAL PLANTA PRIMERA
199,91
RESUM PER PLANTES  
 
TOTAL PLANTA SOTERRANI
TOTAL PLANTA BAIXA
TOTAL PLANTA PRIMERA
6.722,29
4.271,57
199,91
TOTAL ESPAIS INTERIORS
11.193,77
ESPAIS EXTERIORS
SUPERFÍCIE
  PLATJA EXTERIOR
PISCINA EXTERIOR
ZONA ENJARDINADA
841,09
312,81
561,37
TOTAL ESPAIS EXTERIORS
1.715,27
Materials i Sistemes Constructius
FONAMENTACIÓ:
 • Sabates aïllades i corregudes HA
 • Murs de contenció HA
 • ESTRUCTURA:
 • Pilars i Murs HA
 • Lloses de forjat HA
 • Perfils metàl·lics laminats en coberta de gots de piscina
 • Cintres metàl·liques en coberta de gimnàs
 • COBERTA: segons zones
 • Plana transitable de taulells sobre suports regulables
 • Plana transitable amb paviment de solera HA regletejat
 • Plana no transitable invertida amb acabat de graves
 • Plana enjardinada
 • Metàl·lica de xapa d'acer en gots de piscina i gimnàs
 • SANEJAMENT:
 • Xarxa separativa pluvials/fecals penjada
 • Canonades de PVC
 • TANCAMENTS EXTERIORS:
 • Murs HA cara vista en zona cafeteria, guarderia, centre mèdic i administració
 • Façana ventilada de xapa d'alumini en zona de saunes i gimnàs
 • Façana de fusta en zones d'accés i parasols de façanes sud i est
 • FUSTERIA EXTERIOR:
 • Perfileria d'acer en planta d'accés i tancaments en general
 • Perfileria d'alumini en zones altes de piscina
 • Vidrieria doble amb full de 6+6 amb butyral a l'exterior, cambra de 12mm i full de 4+4 amb butyral a l'interior
 • ACABATS INTERIORS: segons zones
 • Revestiment de gres porcelànic
 • Esquerdejat de morter CP remolinat i pintat
 • Revestiments de tauler DM de 19 mm lacat
 • Revestiment de panells fenòlics en zones humides
 • Paviment i Revestiment ceràmic en platges i gots de piscines
 • INSTAL·LACIONS:
 • Telecomunicacions: megafonia, ràdio, TV, Internet, tot via cable.
 • Tractament d'aire, climatització i deshumectació en gots de piscina.
 • Renovació d'aire en lavabos, vestidors i gimnasos.
 • Calefacció per sòl radiant en vestidors
 • Energia: elèctrica per a il·luminació i equips i gas per a calefacció aigua piscines i ACS amb 2 calderes amb suport d'instal·lació d'aigua calenta a baixa temperatura per panells de captació de energia solar amb intercanviadors de plaques
 • Instal·lació de llanterneria amb canonades d'acer i PER
 •  
  © Diputació de Castelló, 2006 | publicarenweb@dipcas.es